(1)
Koli, K. “Dashavidha Pariksha bhava” in Giving Treatment. NJRAS 2022, 10.