(1)
Nilesh Suresh Dalvi; Abhijit Mhalank. . Manasik Bhavas As a Nidana in Samprapti of Prameha. NJRAS 2023, 11.