(1)
Bavaskar, P. Treatment of Rajo-Nivrutti Janya Lakshana by Medhya Ghrita Nasya. NJ-RAS 2020, 8.