(1)
Bharati, A. V. B. Practical View of Yavakshara Preparation. NJRAS 2020, 8.