(1)
Dr. ANANTHA LEKSHMI RAGHU. Exploration of the Concept of Vikara Vighata Bhava Abhava w.s.r. To Prameha. NJRAS 2021, 9.