(1)
Suryavanshi, V. A Drug Review of Drakshadi Churna in Tamaka Shwasa. NJRAS 2021, 9.