(1)
Kambli, A.; PURADKAR, G.; JADHAV, N. Literary Review of Dhatu Nirmana Prakriya Described in Charak Samhita and Sushruta Samhita. NJRAS 2021, 9.