[1]
Nilesh Suresh Dalvi and Abhijit Mhalank, “. Manasik Bhavas as a Nidana in Samprapti of Prameha”, NJRAS, vol. 11, no. 4, Aug. 2023.