[1]
P. Ambekar, “‘Ayurvedic management in stye.’”, NJRAS, vol. 7, no. 07, Nov. 2019.