[1]
P. Bavaskar, “Treatment of Rajo-Nivrutti Janya Lakshana by Medhya Ghrita Nasya”, NJ-RAS, vol. 8, no. 01, Jan. 2020.