[1]
A. Kambli, G. PURADKAR, and N. JADHAV, “literary review of dhatu nirmana prakriya described in charak samhita and sushruta samhita”, NJRAS, vol. 9, no. 03, Jul. 2021.