1.
Bavaskar P. Treatment of Rajo-Nivrutti Janya Lakshana by Medhya Ghrita Nasya. NJ-RAS [Internet]. 2020Jan.13 [cited 2021Jan.24];8(01). Available from: https://ayurlog.com/index.php/ayurlog/article/view/488